Osnovno o studijama

Evropski sistem prenosa bodova (ESPB)

ESPB predstavlja jedinstven sistem kvantitativnog vrednovanja uloženog rada studenta u sticanje znanja, sposobnosti i veština (ishodi učenja) predviđenih kako studijskim programom, tako i svakim predmetom u okviru tog programa.

Bodovi su vrsta zajedničke „valute” u Evropskom sistemu visokog obrazovanja, pri čemu se ona zasniva na radu studenta koji je verifikovan ispitom.

Ukupno ’’opterećenje’’ studenta sastoji se od pohađanja predavanja i vežbi, konsultacija, priprema za nastavu, seminarskih radova, projekata, diplomskog – master rada i dr.Uvedena je konvencija da 60 bodova predstavlja kvantitativnu meru opterećenja, prosečnog studenta u jednoj akademskoj godini, odnosno 30 bodova u jednom semestru.

Bodovi se dodeljuju svakoj nastavnoj komponenti studijskog programa (predmet, modul, studijski program, diplomski rad, disertacija itd.). Studentu se bodovi za pojedini ispit dodeljuju tek nakon što je taj ispit položio, ESPB bodovi nisu ocene, niti ih zamenjuju. Maksimalni angažman studenta u nastavi, u toku jedne sedmice iznosi ukupno 25-30 sati.

ESPB pospešuje mobilnost studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja uz mogućnost prenosa i akumulacije bodova stečenih u različitim institucijama, olakšava priznavanje diploma među zemljama Evrope i na taj način promoviše evropsku dimenziju visokog školstva. Bodovi se ne priznaju automatski, već podrazumevaju potvrđen kvalitet i programa i institucije koja ih dodeljuje.

Broj predmeta koje student sluša u jednom semestru varira i zavisi od studijskih programa i fakulteta.Pojedini predmeti nose različit broj bodova u zavisnosti od obaveza koje student treba da ispuni da bi ih položio, tačnije od opterećenja studenta izraženog u vremenskim jedinicama koje utroši da bi ispunio sve ispitne obaveze.

Manji broj bodova ne znači da je neki predmet manje važan, nego samo da iziskuje manje vremena za potpuno sticanje ishoda učenja.S druge strane, broj bodova nije direktno zavisan od broja časova predavanja i vežbi.

Strukovne studije

Osnovne strukovne studije vrede 180 ESPB bodova. Lice koje završi osnovne strukovne studije stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti (na engleskom jeziku: ‘’bachelor (appl.)’’) .

Specijalističke strukovne studije vrede najmanje 60 ESPB bodova.

Lice koje završi specijalističke strukovne studije stiče stručni naziv ‘’specijalista’’ sa naznakom zvanja drugog stepena strukovnih studija iz odgovarajuće oblasti.

Određeni akademski studijski programi organizuju se i integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija.

Akademski studijski programi iz medicinskih nauka organizuju se integrisano u okviru osnovnih i master akademski studija, sa ukupnim obimom od najviše 360 ESPB bodova.

Bolonjski proces

Bolonjski proces ima za cilj kreiranje jedinstvenog evropskog sistema univerzitetske nastave i istraživanja, uz istovremeno priznavanje i zadržavanje raznolikosti nacionalnih specifičnosti (kultura, jezik, tradicija, itd). Na taj način se teži stvaranju fleksibilnijeg i efikasnijeg sistema visokog obrazovanja Evrope, koji bi bio kompetitivan i na svetskom tržištu znanja.

Obavezni i izborni predmeti

U svakom studijskom programu određeni su obavezni predmeti, koje student mora savladati tokom studija.Pored toga, svaki studijski program predviđa i izborne predmete koje će student izabrati u zavisnosti od sopstvenih interesovanja. Ono što je važno jeste to da ukupan broj bodova obaveznih i izbornih predmeta iznosi 30 bodova u jednom semestru odnosno 60 za celu akademsku godinu.

Vrste i ciklusi studija

Novi studijski programi temelje se na trostepenoj koncepciji visokoškolskog obrazovanja, a to su diplomske (osnovne), master i doktorske studije.

Na Univerzitetu u Novom Sadu izvode se akademske i strukovne studije na osnovu akreditovanih studijskih programa.

Na akademskim studijama izvode se akademski studijski programi, koji osposobljavaju studente za razvoj i primenu naučnih, stručnih i umetničkih dostignuća.

Na strukovnim studijama izvode se strukovni studijski programi, koji osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za uključivanje u radni proces.

Akademske studije

Osnovne akademske studije imaju od 180 do 240 ESPB bodova.Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje tri godine stiče stručni naziv sa naznakom zvanja prvoga stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti(na engleskom jeziku: ‘’bachelor’’)

Lice koje završi osnovne akademske studije u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno u trajanju od najmanje četiri godine i lice koje ostvari najmanje 240 ESPB bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv “diplomirani” sa naznakom zvanja prvog stepena akademskih studija iz odgovarajuće oblasti. (na engleskom jeziku: ‘’bachelor with honours’’) .

Master akademske studije imaju najmanje 60 ESPB bodova, kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 240 ESPB bodova ili najmanje 120 ESPB bodova kada je prethodno ostvaren obim osnovnih akademskih studija od 180 ESPB bodova.

Lice koje završi master akademske studije stiče akademski naziv master sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti (na engleskom jeziku: ‘’master’’).

Specijalističke akademske studije imaju najmanje 60 ESPB bodova kada su prethodno završene master akademske studije.Lice koje završi specijalističke akademske studije stiče stručni naziv specijalista sa naznakom zvanja drugog stepena akademskih studija izodgovarajuće oblasti.

Doktorske akademske studije imaju najmanje 180 ESPB bodova, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 300 ESPB bodova na osnovnim akademskim i master akademskim studijama.

Lice koje završi doktorske, odnosno akademske studije trećeg stepena, stiče naučni naziv doktor nauka, odnosno ‘’doktor umetnosti’’, sa naznakom oblasti (na engleskom jeziku: ‘’Ph. D’’).

Dodatak diplomi

Po završetku studija studenti, pored diplome, dobijaju i zvaničan dokument koji se zove dodatak diplomi. Ovaj dokument sadrži standardizovan opis prirode, nivoa, sadržaja i statusa studija koje je student uspešno završio. U njemu su navedeni detalji studijskog programa i postignute ocene. U dodatku diplome bi, pored svih ispita koje je student položio, broja ESPB bodova za svaki predmet i dobijene ocene, mogla da budu navedena i imena profesora, kao i vannastavne aktivnosti studenta tokom studija: članstvo u studentskim organizacijama, sportske i kulturne aktivnosti, pohađanje kurseva i seminara koje organizuje fakultet, znanje stranih jezika i dr.

Diploma i dodatak diplomi izdaju se za sva 3 ciklusa studija i to na srpskom jeziku i /ili i engleskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina. Dodatak diplomi je izuzetno važan dokument sa aspekta mobilnosti studenata, kao i prilikom budućeg zapošljavanja, jer pored zvanja navedenog u diplomi, daje i pregled sadržaja savladanog studijskog programa.

Ishodi učenja

Ishodi učenja predstavljaju kompetencije, veštine i/ili stavove koje student stiče tokom određenog perioda učenja.Ishodi učenja se ne odnose na sadržaj ili metodologiju nastave, već na ono što se očekuje da student stekne ili razvije tokom učenja.Ishodi učenja se definišu za čitav studijski program i za pojedinačni predmet.

Smatra se da je student koji je položio ispit, bez obzira na to koju je ocenu dobio, stekao definisane kompetencije, odnosno ishode učenja i „zaradio” predviđene bodove.

Sajt je nastao kao rezultat projekta “Vojvodina otvara vrata” Saveza studenata Univerziteta u Novom Sadu – Saveza studenata Medicinskog fakulteta Novi Sad pod pokroviteljstvom Omladinskog saveza udruženja “Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS” u sklopu aplikacije Grada Novog Sada Evropske prestonice mladih u 2019. godini. 

Unapređenje digitalne mape vodiča finasirala je Gradska uprava za sport i omladinu Grada Novog Sada kroz projekat Vodič za maturante. 

sponzori
SSMF